ייפוי כוח מתמשך כחלופה לאפוטרופסות: תשובות לשאלות נפוצות

בעוד מינוי בעוד מינוי אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו נעשה ללא התחשבות ברצונו, עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לקבוע מראש כיצד יתנהלו ענייניו כאשר לא יהיה כשיר לנהלם בעצמואפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו נעשה ללא התחשבות ברצונו, עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לקבוע מראש כיצד יתנהלו ענייניו כאשר לא יהיה כשיר לנהלם בעצמו.

תיקון מס' 18 משנת 2016 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוסיף לחיינו את המונח "ייפוי כוח מתמשך". מדובר בחלופה נוספת לאפוטרופסות שהייתה קיימת בעבר. 

מהו ייפוי כוח מתמשך?
בטרם תיקון 18 לחוק היה ניתן למנות אפוטרופוס לאדם שאינו יכול באופן קבוע או זמני לדאוג לענייניו, כולם או חלקם ואין מי שמוסמך לדאוג להם במקומו. תיקון מס' 18 מציע כלי לתכנון עתידי במסגרתו הממנה (אדם מן היישוב) מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו כאשר חלילה הוא בעצמו לא יהיה מסוגל לעשות זאת. 

בעוד שאפוטרופוס מתמנה לאדם שאינו יכול לקבוע דבר באופן בו ינוהלו ענייניו, ייפוי כוח מתמשך מעביר את ההחלטה לאדם עצמו – הממנה. כלומר, ייפוי כוח מתמשך נותן לאדם את הכוח לבחור ו"לנהל" את ענייניו כאשר הוא עצמו לא יכול לעשות זאת. ההחלטות על מינוי מיופה כוח מבוצעות כאשר אדם יכול להבין את משמעות מעשיו ולקבל החלטות לגבי חייו.

מהם הסוגים של ייפוי כוח מתמשך? 
קיימים 3 סוגים של ייפוי כוח מתמשך. כאשר בכל סוג של ייפוי כוח מתמשך הממנה מייפה את כוחו של המיופה לנהל עניין או עניינים מסוימים, באופן הבא: 

  1.  ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – מיופה כוח רשאי לנהל עניינים רכושיים. כמו למשל, ניהול נכסים, חשבונות בנק וכד'.
  2. ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – מיופה כוח רשאי לנהל עניין אישי מסוים. כמו למשל, ניהול בית, תעסוקה וכד'.
  3. ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים – מיופה כוח רשאי לנהל את ענייניו הרפואיים של הממנה.

הממנה רשאי לקבוע כי מיופה כוח יפעל בשמו במספר סוגים של עניינים ולאו דווקא לפעול בסוג אחד. למשל, ניתן לקבוע כי מיופה כוח יפעל הן בעניין רכושי והן בעניין רפואי.

חשיבותו של ייפוי כוח מתמשך אינו מסתכם בעובדה כי הממנה רשאי לקבוע מי האדם אשר ידאג לו ובאיזה עניין. אלא שבייפוי כוח מתמשך קיימות הנחיות מקדימות אשר המיופה חייב לפעול לפיהן.

מהן אותן הנחיות מקדימות לייפוי כוח מתמשך? 
בייפוי כוח מתמשך הממנה רשאי לתת הנחיות מקדימות שבהן הוא מפרט את רצונותיו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שינקטו בשמו, וזאת ביחס לפעולות הרשומות בסוג ייפוי הכוח המתמשך.

בנוסף להנחיות המקדימות, ולמיופה כוח, הממנה רשאי לציין כי אדם אחד או יותר יוגדרו כ"מיודעים".

מה המשמעות של אדם מיודע?
אדם מיודע הוא אדם אשר מיופה הכוח מחויב לדווח לו על החלטות או פעולות בנושאים שהממנה הגדיר בייפוי הכוח. כדי למנוע מקרים של ניגודי עניינים וכד', אדם מיודע לא יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם מיופה הכוח עצמו קרוב של הממנה. 

אדם מיודע מתעדכן עם הדיווחים ממיופה הכוח בהתאם לתנאים שקבע הממנה בייפוי הכוח. למשל, הוצאות חריגות, פעולות משמעותיות וכד'. 

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך? 
עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין בישראל. חשוב לזכור כי לא כל עורך דין יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך, אלא רק עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי. 

כיצד ייפוי הכוח מתמשך נכנס לתוקף?
ייפוי הכוח נכנס לתוקפו במועד שבו הממנה חדל להיות מסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו, ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים המפורטים בייפוי הכוח המתמשך. 

הממנה רשאי לקבוע את הדרך שבה ייקבע שהוא אינו מבין בדבר. הממנה יכול לקבוע כי ברגע שתוגש חוות דעת מומחה, ייפוי הכוח יכנס לתוקפו, או בכל דרך אחרת, ובלבד שלא לפי החלטה של מיופה הכוח עצמו. 

עורך דין דוד סול הוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי והוכשר לערוך הסכמי ייפוי כוח מתמשך בהתאם לחוק.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest